Villkor

 

1. Godkännande

Denna ”webbplats” är utvecklad och erbjuds av IPSEN AB, Kista Science Tower, Färögatan 33, 16451 Kista (Nedan kallad ”Ipsen”). Din åtkomst till och användning av webbplatsen regleras av följande villkor och av all tillämplig lagstiftning. Genom att använda webbplatsen godtar du dessa villkor utan begränsningar och förbehåll.

 

2. Redaktör

IPSEN AB
Adress : Kista Science Tower, Färögatan 33, 16451 Kista
Tel. : +46 8 451 60 00
Organisationsnummer : 556701-3106

 

3. Användning av information

Denna webbplats skapades för att ge dig allmän information om [IPSEN ENTITY NAME].

Informationen på webbplatsen för alla målgrupper är endast avsedd för informationsändamål och är under inga omständigheter avsedd att användas för att

  • avge ett medicinskt utlåtande
  • ställa diagnos
  • ersätta ett besök i sjukvården, ett utlåtande eller rekommendationer från läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal
  • rekommendera eller främja användning av någon av Ipsens produkter eller tjänster.

Innan du använder någon av de produkter som nämns på webbplatsen ska du rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Du får inte sprida, ändra, överföra, återanvända, posta vidare eller använda någon information på webbplatsen för kommersiella ändamål, och du ska utgå från att allt du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat, förutom om något annat uttryckligen anges, och att inget du ser eller läser på webbplatsen får användas på annat sätt än det som beskrivs i dessa villkor.

Ipsen garanterar inte att din användning av material som visas på webbplatsen inte innebär ett intrång på rättigheterna för tredje parter som inte ägs av eller är associerade med Ipsen, förutom om användningen på annat sätt tillåts enligt denna paragraf. Med undantag av ovanstående begränsade tillstånd beviljas eller överförs ingen licens eller rättighet till informationen eller någon upphovsrätt som tillhör Ipsen eller någon annan part till dig.

Denna webbplats kan innehålla eller hänvisa till skyddad information, skydda teknologier, produkter, processer eller andra skyddade rättigheter som tillhör Ipsen och/eller andra parter. Ingen licens för eller rätt till några sådana varumärken, patent, företagshemligheter, teknologier, produkter, processer eller andra skyddade rättigheter som tillhör Ipsen och/eller andra parter beviljas dig eller överförs till dig.

 

4. Ansvarsfriskrivning

Ipsen gör rimliga ansträngningar att se till att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell, men informationen kan innehålla sakfel och skrivfel. Ipsen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra, rätta och/eller förbättra informationen. Ipsen ger inga garantier eller utfästelser när det gäller informationens överensstämmelse med fakta och påtar sig inget ansvar för fel och utelämnanden i webbplatsens innehåll.

ALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. IPSEN GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR FULLSTÄNDIG ELLER KORREKT OCH PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR EVENTUELL ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN. DETTA INNEBÄR ATT INFORMATIONEN SKA UTVÄRDERAS NOGA INNAN DEN ANVÄNDS. DU ANVÄNDER DENNA INFORMATION PÅ EGEN RISK OCH EFTER EGET OMDÖME. I SÅ HÖG GRAD SOM LAGEN TILLÅTER FRÅSÄGER SIG IPSEN, ÖVRIGA FÖRETAG I IPSEN GROUP OCH ANDRA FÖRETAG SOM DELTAR I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA DENNA WEBBPLATS TILL DIG ALLT ANSVAR FÖR DIREKTA OCH INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH STRAFFSKADESTÅND SOM KAN UPPKOMMA GENOM ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENN WEBBPLATS ELELR GENOM FEL ELLER UTELÄMNANDEN I WEBBPLATSENS INNEHÅLL.

Ipsen påtar sig heller inget ansvar för och kan inte heller hållas ansvarigt för skador på eller virus som kan infektera din utrustning eller annan egendom på grund av din åtkomst till eller användning av informationen.

 

5. Skydd av personuppgifter

a) Insamling av anonymiserade uppgifter

Inga personuppgifter som rör din identitet samlas in utan din vetskap. Vid läsning på Ipsens webbplats samlas dock vissa användaruppgifter in automatiskt:

  • Användarens IP-adress. Detta är den adress som tilldelas användarens dator av leverantören av nättjänster och gör att du kan komma åt internet. Den ändras för varje användningssession och gör inte att användaren kan identifieras personligen.
  • Adressen på den webbplats från vilken användaren ansluter direkt till Ipsens webbplats.
  • Datum och tid för användarens besök på Ipsens webbplats och vilka sidor som besöktes.
  • Operativsystemet på användarens dator samt webbläsaren som användes.
  • ”Cookies” (som visar hur användaren kommer åt webbsidorna, när och antalet åtkomster).

Detta innebär att Ipsen samlar in anonymiserade användaruppgifter på denna webbplats (eller anonymiserad information) som t.ex. de sidor du besöker och sökningar du gör. Dessa data är anonyma eftersom de inte går att använda för att identifiera användaren av webbplatsen.

Vi använder anonym information för att förbättra innehållet på våra webbplatser och få övergripande statistik över dina besök. Statistiken kan sedan bearbetas av tredje parter som är bundna av sekretessavtal.

b) Användning av cookies

Denna anonyma information samlas in främst med hjälp av ”cookies”, som registrerar den första delen av användarens domännamn (dvs. Identifieraren efter ”@”) samt datum och timme för åtkomsten. Cookies lagras på din dators hårddisk utan risk för att den skadas.

Du kan förhindra registrering av cookies genom att konfigurera webbläsaren så att den varnar innan cookies accepteras, eller så att den alltid avvisar cookies.

Sociala insticksprogram eller delningsknappar i sociala nätverk kan med ditt samtycke finnas på vår webbplats för att du ska kunna dela innehållet på sociala medier, låta andra veta vad du har sett på webbplatsen eller berätta vad du tycker om webbplatsens innehåll.

Närvaron av sociala insticksprogram på en webbplats – oavsett om du använder sociala nätverk eller inte – kan leda till att cookies lagras på din hårddisk som spårar din webbanvändning och identifierar dina intressen.

Vi har ingen kontroll över de processer som används av sociala nätverk för att samla in information om ditt besök på vår webbplats.

Cookies som skapas och används av tredje parter omfattas av dessa parters integritetspolicy. Vi föreslår att du gör följande innan du använder sociala insticksprogram eller nätverk:
Läs de tredje parternas policyförklaringar och ta reda på hur de använder cookies, bland annat som underlag för marknadsföring, och vilken typ av användningsinformation som kan samlas via särskilda insticksprogram. Integritetspolicyerna bör ge dig den information du behöver för att besluta om sociala nätverk, bland annat om integritetsinställningarna för varje konto du har på nätverken.

Om du vill kan du avvisa att cookies lagras på din dator genom att välja det i integritetsinställningarna i din webbläsare (se nedan). Du kan ändra inställningen när som helst.

För att analysera dina val och med ditt samtycke kan tredje parter även lägga in web beacons i vissa av våra artiklar och meddelanden för att identifiera de sidor som visas, registrera hur ofta de visas och antalet besökare, analysera trafikmönstren och ta fram statistik för det innehåll som är mest populärt.

Slutligen finns ljud- och videoinspelningar, podsändningar och webbsändningar tillgängliga via tjänster från tredje parter. Under dina besök på webbplatsen och med ditt samtycke kan dessa tredje parter placera cookies på din hårddisk som hjälper oss identifiera det mest populära innehållet.

Mer information om cookies finns på http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

c) Insamling av personuppgifter

Ipsen lämnar varken ut personuppgifter eller information som du förmedlar till oss via e-post till tredje parter. Informationen används endast för att svara dig så effektivt som möjligt.

När du skickar ett mejl till vår webbplats kan det hända att du blir ombedd att lämna personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas och sparas i högst fem år endast för kommunikation med dig. Inga uppgifter förmedlas till tredje parter utan föregående samtycke från dig, och du kan via e-post till denna webbplats redaktör eller genom e-post till contact.web@ipsen.com begära att sådana uppgifter ändras eller raderas.

d) Säkerhet

Ipsen använder säkerhetsteknik för att skydda personlig information som du lämnar. Eftersom internet är ett öppet nätverk kan Ipsen trots det inte garantera att tredje parter inte får tag på eller avleder sådan personlig information. Ipsen kan inte hållas ansvariga för detta.

Ipsen garanterar inte att de webbplatser som är länkade till Ipsen tillämpar samma säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter som anges i dessa allmänna villkor. Därför ska du se till att det finns ett sådant skydd innan du sprider personuppgifter på dessa webbplatser.

e) Särskilda bestämmelser för webbplatsen ”careers.ipsen.com

Utan att ovanstående påverkas och på grund av det särskilda ändamålet med webbplatsen “careers.ipsen.com”, dit du kommer genom att klicka på hypertextlänken, registreras ditt namn och dina personuppgifter för att vi ska kunna arkivera din ansökan. Villkoren för insamling, säkerhet, lagring och påminnelse om dina rättigheter finns i de allmänna villkoren för användning av den webbplatsen. Dessa villkor ligger på insamlingssidan för dessa personuppgifter.

 

6. Följder

Om det kommer till Ipsens kännedom att du har brutit mot några av villkoren här kan företaget omedelbart vidta korrigerande åtgärder, bland annat när som helst och utan förvarning hindra dig från att använda webbplatsen. Om Ipsen på något sätt har påverkats eller lidit skada av din överträdelse av villkoren kan företaget efter eget gottfinnande söka skadestånd från dig.

 

7. Ändring av villkoren

Ipsen kan när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera denna upplagda version och meddela användaren på lämpligt sätt (som t.ex. via e-post eller ett popupfönster på webbplatsen, där du ombes att samtycka till den ändrade versionen). De ändrade villkoren träder i kraft inom 30 kalenderdagar efter en sådan uppdatering. Om du inte samtycker till de nya villkoren ska du ange det med den funktion som visas i mejlet eller popupfönstret och därefter sluta besöka och använda webbplatsen. Du bör besöka denna sida regelbundet för att se de aktuella villkor du är bunden av.

Ipsen förbehåller sig rätten att när som helst lägga ner denna webbplats utan att detta medför några skyldigheter gentemot dig eller någon annan. Du kommer att meddelas i förväg om webbplatsen läggs ner.

 

8. Immateriella rättigheter

Denna webbplats innehåll skyddas helt av tillämpliga immateriella rättigheter. Inget material på webbplatsen får mångfaldigas, visas eller återanvändas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Ipsen.

 

9. Möjlighet att avskilja villkor

Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte går att verkställa ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse i villkoren. Övriga bestämmelser ska fortsätta gälla i sin helhet, förtom om ogiltigheten eller hindret för verkställighet gäller en väsentlig bestämmelse i dessa villkor.

 

10. Gällande lagstiftning

Dessa villkor och din användning av webbplatsen regleras av lagstiftningen i Sverige, förutom när internationell civilrätt gäller.

 

11. Tvistlösning

Tvister mellan parterna som inte kan lösas i godo kommer att överlämnas till domstol i Sverige.

Senast uppdaterad 07/04/2016