Säkerhetsövervakning av läkemedel – farmakovigilans

Farmakovigilansavdelningen hos Ipsen fyller en viktig funktion. Den utvärderar kontinuerligt information som kommer in från patienter och sjukvårdspersonal och väger nyttan mot riskerna med våra läkemedel.

 

Vad är farmakovigilans?

Farmakovigilans, eller säkerhetsövervakning av läkemedel, är vetenskapen och verksamheten kring att upptäcka, bedöma, förstå och förebygga biverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem.

Målet är att förbättra patientvården och patientsäkerheten, skydda folkhälsan och säkerheten vid användning av läkemedel och främja förståelse, utbildning och effektiv kommunikation till hälso- och sjukvårdspersonalen och allmänheten.

Enligt olika länders bestämmelser och lagar måste den som tillverkar läkemedel rapportera läkemedelsbiverkningar till ansvariga myndigheter. Myndigheterna inspekterar tillverkarna regelbundet för att se till att de uppfyller sina skyldigheter.

 

Vilka typer av information samlas in genom farmakovigilans?

När läkemedel släpps ut på marknaden finns det relativt begränsat med information om deras säkerhet. Det beror på att informationen kommer från kliniska prövningar med ganska få deltagare och där vissa grupper inte ingår, till exempel gravida kvinnor. Alla läkemedel medför både risker och nytta. Farmakovigilansavdelningen hos Ipsen fyller en viktig funktion. Den utvärderar kontinuerligt information som kommer in från patienter och sjukvårdspersonal och väger nyttan mot riskerna. Några exempel på information vi samlar in:

 • Biverkningar av läkemedel
 • Användning av läkemedel under graviditet och amning
 • Onormal resultat av laboratorietester
 • Exponering för läkemedel i arbetet
 • Överdosering, missbruk av läkemedel
 • Klagomål på läkemedel
 • Förfalskade läkemedel
 • Oväntad nytta av ett läkemedel
 • Utebliven effekt och liknande
 • Dödsfall vid användning av ett läkemedel
 • Interaktioner mellan läkemedel och mellan läkemedel och livsmedel
 • Användning av ett läkemedel för andra ändamål än det avsedda
 • Medicineringsfel

 

Rapportera biverkningar

VIKTIGT:

Om du oroar dig för din hälsa när du tar ett läkemedel ska du alltid tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Läs alltid bipacksedeln eller instruktionen som följer med ditt läkemedel. Där finns en förteckning över biverkningar och problem och råd om vad du ska göra.

Du kan rapportera biverkningar till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal, eller så kan du rapportera direkt till den behöriga nationella myndigheten, som i Sverige är Läkemedelsverket. Närmare information om hur du gör detta finns i bipacksedeln eller bruksanvisningen som följer med läkemedlet.

Du kan också rapportera din biverkning till den som tillverkar ditt läkemedel. Om du vill rapportera biverkningar du har fått med ett läkemedel från Ipsen kan du använda kontaktformuläret i avsnittet ”Kontakta oss”.

Senast uppdaterad 28/03/2017