Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

Ipsens verksamhet kräver en hög säkerhetsnivå och en utvecklingsstrategi med respekt för miljön. Gruppens åtagande definieras formellt i den policy för miljö, hälsa och säkerhet (EHS, Environment, Health and Safety) som bygger på ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (hälsa och säkerhet). Denna strategi är en del av en kontinuerlig förbättringspolitik som innebär ansvarsskyldighet på alla nivåer i organisationen.

 

En policy med ansvar för samhället och miljön

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS) är självklara delar av Ipsens verksamhet. Ipsens EHS-policy har fokus på individens ansvar. Dessutom har gruppen som åtagande att:

  • Utforma och förvalta sin verksamhet och sina produkter på ett sätt som minskar inverkan på människors hälsa och miljön, i enlighet med principerna för etik och efterlevnad.
  • Minimera riskerna för olyckor och tillbud.
  • Bidra till en kontinuerlig förbättring av EHS-resultat och EHS-kultur.

Ipsen Group har frivilligt åtagit sig att följa en policy med ISO 14001- och OHSAS 18001-certifiering och beslutade 2014 att leda ett certifieringsprojekt för sina tio tillverknings- och FoU-anläggningar. Målet är att alla anläggningar ska vara certifierade 2017.

Ipsens anläggningar i Dublin (Irland), Les Ulis (Frankrike), Abingdon (Storbritannien), Cambridge (USA) och Wrexham (Storbritannien) har redan anpassat sina EHS-ledningssystem till gruppens företagsstandarder. Miljöledningssystemet på anläggningen i Wrexham har godkänts enligt BS 8555. Anläggningen har även godkänts enligt de lokala myndigheternas Corporate Health Standard, vilket är ett erkännande av anläggningens insatser för en bättre arbetsmiljö, och RosPA Gold Award från Royal Society for the Prevention of Accidents för sina insatser för att minska arbetsplatsolyckorna.

 

Specialanpassat arbetsplatsprogram

Kampanjerna för att öka medvetenheten och kunskaperna om miljö, hälsa och säkerhet är en hörnsten i det förebyggande arbetet och fortsatte under 2014. Varje anläggning har ett eget utbildningsprogram som är anpassat till deras risker och miljöpåverkan. Alla anställda utbildas i att känna igen de inneboende riskerna på arbetsplatsen och verksamhetens miljökonsekvenser. Utbildningsprogrammen uppfyller våra tre åtaganden enligt EHS-uppförandekoden 3S:

 

SATSA, SÄG DIN MENING, SÄKRA SÄKERHETEN

 

 

SATSA

 

SÄG DIN MENING

 

SÄKRA SÄKERHETEN

Engagera dig i din egen och dina kollegors säkerhet och i att skydda miljön. Välj alltid den säkraste vägen. Dela med dig av dina idéer och funderingar om miljö, hälsa och säkerhet. Våga diskutera risksituationer öppet med andra, också när de ligger utanför ditt direkta ansvar. Försök hitta metoder för att ständigt förbättra våra EHS-resultat. Rapportera varje ”snygg räddning” och alla ”farliga situationer” så att vi kan förhindra framtida personskador och miljöfaror.

 

 

Vårt arbete mot klimatförändringen

Gruppen har som åtagande att övervaka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser för att mäta miljöinverkan av sin verksamhet och vidta prioriterade åtgärder för att minska utsläppen. Under 2014 sammanställde varje enhet en första rapport om utsläppen av växthusgaser och införde en handlingsplan för förbättring. Under de senaste åren har gruppen dessutom satt igång ett antal initiativ för att minska sitt koldioxidavtryck, med fokus främst på energianvändning, genom att bland annat

  • genomföra energirevisioner för tillverknings- och FoU-anläggningar
  • byta ut gammal utrustning mot mer energieffektiva alternativ
  • ha video- och webbkonferenser som ett alternativ till möten som kräver resor
  • gradvis ersätta företagets flotta med fordon med låga koldioxidutsläpp
  • organisera bilpooler pendlarbussar för att minska användningen av privatbilar.

 

Dubbel certifiering

ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001
(hälsa och säkerhet).

Utbildning

Alla våra anställda utbildas i riskbegränsning och om hur deras beteende påverkar miljön.

3

Åtaganden i vår EHS-uppförandekod

Senast uppdaterad 30/03/2017